Filtry Do Sprzętu Ciężkiego i Przemysłu
Filtry hydrauliczne, filtry olejowe, filtry powietrzne, filtry paliwowe, filtry separatory oleju, filtry gazowe, filtry wodne, filtry chłodziwa - 5422+ pozycje

  Strona główna  |  O nas  |  Produkty  Rozwiązania  | Katalog  |  Kontakt

English   

Polityka Prywatności

(Privacy Policy - read the text in English here.)

Obowiązuje od 18.08.2020

1. Postanowienia ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego wwf.com.pl (w tym komunikacji email), zwanego dalej: Serwisem Internetowym.

1.1. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest firma: WWF Filtry Sp. z o.o., z siedzibą w Kobylej Górze, mieszcząca się pod adresem: ul. Złota 14, 63-507 Kobyla Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000855137, posiadająca numery: NIP 6221884957, REGON 250662670 i BDO 000055503, zwana dalej Administratorem.

1.2. Dane kontaktowe Administratora:

a) Adres: ul. Złota 14, 63-507 Kobyla Góra

b) Email: info@wwf.com.pl

1.3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego również RODO.

1.4. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, pamiętając o poszanowaniu ich prywatności dokładamy szczególnej staranności na każdym etapie realizacji procesu przetwarzania, zachowując adekwatny do potrzeb poziom ochrony danych osobowych.

2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna.

2.1. Podczas kontaktu z Serwisem Internetowym, Administrator zbiera informacje konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorców na prawach konsumenta), przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą) oraz osób fizycznych ich reprezentujących i reprezentujących osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, których przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

2.2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) subskrypcji wiadomości w ramach Listy adresowej, gdzie przetwarzane są dane w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną, mająca na celu promocję i marketing oferowanych produktów. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b) składania zamówienia za pośrednictwem adresu email, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.3. Podczas składania zamówienia poprzez adres email:

a) Konsument podaje następujące dane: imię i nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania jak: ulica/aleja/plac/osiedle i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, państwo.

b) Przedsiębiorca podaje następujące dane: imię i nazwisko, email, telefon, nazwa firmy, adres siedziby jak: ulica/aleja/plac/osiedle i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, państwo, NIP.

2.4. Podczas korzystania z subskrypcji wiadomości w ramach Listy adresowej, Użytkownik podaje następujące dane: email.

2.5. Podczas korzystania ze stron Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje Użytkownika, a w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2.6. Przetwarzaniu mogą również podlegać dane osobowe Użytkownika gromadzone w trakcie nawigacji po stronach Serwisu Internetowego, w tym informacje o linkach (odnośnikach), w które zdecyduje się kliknąć. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.7. W sytuacji dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane dane Użytkownika niezbędne do egzekwowania interesów prawnych i roszczeń finansowych Administratora. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

2.8. Dane osobowe Użytkownika przekazane za pośrednictwem Serwisu Internetowego podawane są dobrowolnie w związku z zawieranymi umowami świadczenia usługi subskrypcji, czy też sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwi realizację tych umów.

3. Udostępniane danych osobowych i czas ich przechowywania.

3.1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, mogą przetwarzać określony katalog danych jako Procesor np. firma hostingowa, firma rachunkowo-księgowa, dostawcy systemu do analiz ruchu i marketingu. W przypadku, gdy wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu produktów oraz przesyłanie informacji handlowej, dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które samodzielnie będą określać cele i sposoby ich przetwarzania jako odrębny administrator (np. dostawcy systemów płatności). Odbiorcami danych osobowych mogą być również upoważnione instytucje - na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) zgoda, a wtedy przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator albo Użytkownik;

b) umowa, a wtedy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, a jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

3.3. Podmioty udostępniające Użytkownikom Serwisu Internetowego systemy płatności jako odrębni administratorzy, samodzielnie określają okresy przechowywania przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z przyjętą polityką retencji.

4. Polityka plików cookies.

4.1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Zwykle cookies zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę, identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać ofertę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników oraz analizę ich ruchu po Serwisie Internetowym.

4.2. Firma wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje usuwają z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

b) Cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

4.3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) analizowania obecności i działań Użytkownika na stronie Serwisu Internetowego, dla prowadzenia badań oraz audytu oglądalności podstron, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk.
Cookies pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron Serwisu Internetowego, a to wpływa na poprawę jakości pracy i usprawnianie jej struktury i funkcjonalności.

4.4. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli jednak Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, to musi on odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub za każdym razem po wizycie na stronie Serwisu Internetowego usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji ‘Pomoc’ przeglądarki internetowej.

4.5. Serwis Internetowy zawiera linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługują liczne uprawnienia, wynikające z tego faktu, w szczególności należą do nich:

5.1 Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić mu dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem mogą być świadczone jedynie za zgodą.

5.2. Prawo żądania dostępu do danych osobowych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

W każdym czasie Użytkownik może żądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe są przetwarzane oraz w jakim celu. Może również żądać informacji o tym, jakim podmiotom zostały powierzone do przetwarzania jego dane osobowe i jak długo będą przetwarzane. Użytkownik może również żądać wydania kopii przetwarzanych przez Administratora jego danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy Użytkownik zwróci się o wydanie kolejnej kopii, może
za jej wydanie zostać mu naliczona opłata pokrywająca koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli żądanie wydania kopii danych osobowych nastąpi przy pomocy komunikacji drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię tych danych Użytkownik otrzyma również drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy wydanie kopii danych osobowych nie będzie
mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, Użytkownik zostanie poinformowany o braku możliwości wydania takiej kopii.

5.3. Prawo żądania sprostowania danych osobowych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

W przypadku, gdy dane osobowe są wg opinii Użytkownika nieprawidłowe, niekompletne, czy nieaktualne, to może on zwrócić się do Administratora z żądaniem ich sprostowania lub ich uzupełnienia.

5.4. Prawo żądania usunięcia danych osobowych - podstawa prawna: art. 17 RODO.

W każdym momencie Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

a) dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) gdy stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i zostanie to prawnie uzasadnione,

c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,

d) wycofa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.

We wszystkich tych przypadkach, dane osobowe zostaną przez Administratora usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie:

a) niezbędne, aby móc się wywiązać z ciążącego na Administratorze prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego,

b) realizować prawnie uzasadniony cel dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

5.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć takie ich oznaczenie w systemach przetwarzania, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownik może wystąpić, gdy:

a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) wg Użytkownika przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz on sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego te dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jeżeli prawo do przetwarzania zostało ograniczone, Administrator może tylko takie, ograniczone dane przechowywać. Inny rodzaj przetwarzania może być realizowany wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, Użytkownik zawsze zostanie o tym poinformowany.

5.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

Gdy dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownik będzie mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że wykaże podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykaże, że jego interes w przetwarzaniu danych jest nadrzędny wobec uprawnienia Użytkownika. W przypadku udzielenia Administratorowi zgody marketingowej, w każdym czasie Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zaprzestanie ich przetwarzania w tym właśnie celu.

5.7. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody Użytkownika, bądź w związku z wykonywaniem zawartej umowy, Użytkownik będzie mógł żądać otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. xls, xlsx, txt, csv, pdf), tak aby mógł te dane przenieść do innego podmiotu. Użytkownik będzie mógł również żądać przekazania takiego pliku wskazanemu, innemu administratorowi danych osobowych.

5.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdym czasie, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, to ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

5.9 Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień używając danych kontaktowych określonych w pkt. 1.2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia, niezwłocznie i nie później jednak, niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w tym czasie, to spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

6. Profilowanie.

W ramach prowadzonej działalności Administrator nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 4, pkt. 4) RODO, to znaczy, że nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych czynników osobowych (np. do oceny preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.).

7. Postanowienia końcowe.

Biorąc pod uwagę fakt, ze postęp technologiczny inspiruje do rozwoju usług i narzędzi prezentowania oferty w otaczającej rzeczywistości, również tej biznesowej, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. Gdyby to miało nastąpić, poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu Internetowego i daty jej obowiązywania.


Tel 62-731 63 66 | Email info@wwf.com.pl | pn-pt 08-16

 

© WWF Filtry | Artykuły | Regulamin | Polityka Prywatności